Parashiot

Parashat y Haftarat semanal

 

1. Parashat Bereshit: Bereshit 1:1 – 6:8

Haftarat Bereshit: Ieshaiá 65:17 – 66:13

 

2. Parashat Noaj: Bereshit 6:9 – 11:32

Haftarat Noaj: Ieshaiá 54:9 – 55:12

 

3. Parashat Lej Leja: Bereshit 12:1-17:27

Haftarat Lej Leja: Iehoshúa 24:3 – 24:18

 

4. Parashat Vayera: Bereshit 18:1-22:24

Haftarat Vayera: Ieshaiá 33:17 – 35:10

 

5. Parashat Hayyei Sara: Bereshit 23:1-25:18

Haftarat Hayyei Sara: Ieshaiá 51:2-51:22

 

6. Parashat Toledot: Bereshit 25:19-28:9

Haftarat Toledot: Ieshaiá 65:23-66:18

 

7. Parashat Vayetze: Bereshit 28:10-32:3

Haftarat Vayetze:  Hoshea 11:7-13:5

 

8. Parashat Vayishlaj: Bereshit 32:4-36:43

Haftarat Vayishlaj: Ovadía 1:1-21

 

9. Parashat Vayeshev: Bereshit 37:1-40:23

Haftarat Vayeshev: Ieshaiá 32:18-33:22

 

10. Parashat Mikketz: Bereshit 41:1-44:17

Haftarat Mikketz: Ieshaiá 29:7-24

 

11. Parashat Vayigash: Bereshit 44:18-47:27

Haftarat Vayigash: Iehoshúa 14:6-14:15

 

12. Parashat Vayji: Bereshit 47:28-50:26

Haftarat Vayji: Melajim bet: 13:14-14:7

 

13. Parashat Shemot: Shemot 1:1-6:1

Haftarat Shemot: Ieshaiá 27:6-28:13

 

14. Parashat Vaera: Shemot 6:2-9:35

Haftarat Vaera: Ieshaiá 33:17-34:12, 35:10

 

15. Parashat Bo: Shemot 10:1-13:6

Haftarat Bo: Ieshaiá 34:11-35:10

 

16. Parashat Beshalaj: Shemot 13:7-17:16

Haftarat Beshalaj: Iehoshúa 24:7-24:26

 

17. Parashat Yitro: Shemot 18:1 – 20:26

Haftarat Yitro: Ieshaiá 33:14 – 34:8

 

18. Parashat Mishpatim: Shemot 21:1-24:18

Haftarat Mishpatim: Ieshaiá 56:1-57:2

 

19. Parashat Terumah: Shemot 25:1-27:19

Haftarat Terumah: Ieshaiá 60:17-61:9

 

20. Parashat Tetzaveh: Shemot 27:20-30:10

Haftarat Tetzaveh: Irmiahu 11:16-12:15

 

21. Parashat Ki Tisa: Shemot 30:11-34:35

Haftarat Ki Tisa: Ieshaiá 43:7-44:5

 

22. Parashat Vayakhel: Shemot 35:1-38:20

Haftarat Vayakhel: Melajim Alef 8:1-8:19

 

23. Parashat Pekudei:  Shemot 38:21-40:38

Haftarat Pekudei: Irmiahu 30:18-31:13

 

24. Parashat Vayikra: Vaikrá 1:1-5:26

Haftarat Vayikra: Ieshaiá 43:21-44:23

 

25. Parashat Tzav: Vaikrá 6:1-8:36

Haftarat Tzav: Malají 3:4-3:24, 3:23

 

26. Parashat Shemini: Vaikrá 9:11-11:47

Haftarat Shemini: Iejezkel 43:27 – 44:16

 

27. Parashat Tazria: Vaikrá 12:1-13:59

Haftarat Tazria: Melajim bet 7:3-7:20

 

28. Parashat Metzora: Vaikrá 14:1-15:33

Haftarat Metzora: Melajim bet 7:3-18

 

29. Parashat Ajare Mot: Vaikrá 16:1-18:30

Haftarat Ajare Mot: Iejezkel 22:1-16

 

30. Parashat Kedoshim: Vaikrá 19:1-20:27

Haftarat Kedoshim: Ieshaiá 4:3-5:16

 

31. Parashat Emor: Vaikrá 21:1-24:3

Haftarat Emor: Iejezkel 44:25-45:11

 

32. Parashat Behar: Vaikrá 25:1-26:2

Haftarat Behar: Ieshaiá 24:2-23

 

33. Parashat Bejukotai: Vaikrá 26:3-27:34

Haftarat Bejukotai: Ieshaiá 1:19-2:11

 

34. Parashat Bamidbar: ​Bamidbar 1:1-4:20

Haftarat Bamidbar: Hoshea 2:1-2:22

 

35. Parashat Naso: Bamidbar 4:21-7:89

Haftarat Naso: Shoftim 13:2-13:24

 

36. Parashat Behaaloteja: Bamidbar 8:1-12:16

Haftarat Behaaloteja: Zejariá 2:14-4:7

 

37. Parashat Shelaj Leja: Bamidbar 13:1-15:31

Haftarat Shelaj Leja: Iehoshúa 2:1-16

 

38. Parashat Koraj: Bamidbar 16:1-18:32

Haftarat Koraj: Hoshea 10:2-11:9

 

39. Parashat Jukat: Bamidbar 19:1-22:1

Haftarat Jukat: Shoftim 11:1-11:17

 

40. Parashat Balak: Bamidbar 22:2 – 25:9

Haftarat Balak: Mijá 5:6-6:8

 

41. Parashat Pinjas: Bamidbar 25:10 – 30:1

Haftarat Pinjas: Malají 2:5-3:3

 

42. Parashat Matot: Bamidbar 30:2-32:42

Haftarat Matot: Irmiahu 1:1-2:3

 

43. Parashat Masei: Bamidbar 33:1-36:13

Haftarat Masei: Iehoshúa 20:1-20:9

 

44. Parashat Devarim: Devarim 1:1-3:22

Haftarat Devarim: Ieshaiá 1:1-1:27

 

45. Parashat Va’etjanan: Devarim 3:23-7:11

Haftarat Va’etjanan: Ieshaiá 40:1-40:22

 

46. Parashat Ekev: Devarim 7:12-11:25

Haftarat Ekev: Ieshaiá 49:14-50:5

 

47. Parashat Re’eh: Devarim 11:26-16-17

Haftarat Re’eh: Ieshaiá 54:11–56:1

 

48. Parashat Shofetim: Devarim 16:18-21:9

Haftarat Shofetim: Ieshaiá 51:12–52:8

 

49. Parashat Ki Tetze: Devarim 21:10 – 25:19

Haftarat Ki Tetze: Ieshaiá 54:1-54:17

 

50. Parashat Ki Tavo: Devarim 26:1-29:8

Haftarat Ki Tavo: Ieshaiá 60:1–60:16

 

51. Parashat Nitzavim: Devarim 29:9-30:20

Haftarat Nitzavim: Ieshaiá 61:10–63:1

 

52. Parashat Vayelej: Devarim 31:1-30

Haftarat Vayelej: Isaías 55:6-56:8

 

53. Parashat Haazinu: Devarim 32:1-52

Haftarat Haazinu: Hoshea 14:2–14:10

 

54. Parashat Vezot Haberaja: Devarim 33:1-34:12

Haftarat Vezot Haberaja: Iehoshúa 1:1-1:10